Inchide Harta Site
Hartă Site

Informare călători

Ştiri şi noutăţi
Despre OTL
  Conducerea
  Contact
  Istoria tramvaiului
Despre Oradea
Galerii foto

Bilete, abonamente

Bilete, abonamente
Tarife
Chioşcuri de vânz. bilete/abonamente
Puncte de vânzare prin terţi
Automate de bilete şi abonamente
Regulament vânzare abonamente

Reţea transport

Hartă trasee autobuze
Linii autobuze
Staţii autobuze
Grafic circulaţie autobuze
Hartă trasee tramvaie
Linii tramvaie
Staţii tramvaie
Grafic circulaţie tramvaie
Monitorizare trafic
Panouri informare călători

Alte Servicii

Inspecţie tehnică periodică
Servicii cabinet psihologic
Servicii publicitate
Transport de persoane în regim de curse speciale

Info Parteneri

Achiziţii publice
  2007   2008   2009   2010
  Model cerere de participare la procedură
  Tehnici de achiziţii
Anunţuri
Legislaţie
Contact
Arhivă
Harta Site

Navigaţie: Home -> Info parteneri -> Achiziţii publice

Tehnici folosite în achiziţiile publice

În atenţia autorităţilor contractante - Modificari prin respingerea OUG 129/2007

 Nr. Tehnici folosite
 Praguri valorice
 Mod de desfăşurare
 1  Licitaţie deschisă Se aplică peste 100.000 Euro, fără TVA.

De regulă în 1 etapă.

Se poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, dar numai dacă se specifică acest lucru în documentaţia de atribuire.

 2  Licitaţie restrânsă  Se aplică peste 100.000 Euro, fără TVA.

De regulă în 2 etape:

 • de selectare a candidaţilor.
 • de evaluare a ofertelor depuse.


Se poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, dar numai dacă se specifică acest lucru în documentaţia de atribuire.

Această procedură se utilizează când oferta este excedentară.

 3  Dialogul competitiv -

Se desfăşoară în 3 etape:

 • etapa de preselecţie a candidaţilor.
 • etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza cărora candidaţii vor elabora oferta finală.
 • etapa de evaluare a ofertelor finale.

Se aplică atunci când:

 • contractul este considerat a fi de complexitate deosebită (autoritatea contractantă nu este în măsură să definească specificaţiile tehnice capabile să îi satisfăcă necesităţile sau nu este în măsură să stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului).
 • când aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului.

 


 4  Negociere -

Este procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.

Negocierea poate fi:

 • cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
 • fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se aplică în următoarele cazuri:

 • când în urma aplicării licitaţiei deschise, restrânse sau a dialogului competitiv nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme.
 • în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea /prestarea acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie publică.
 • când serviciile care urmează a fi achiziţionate, îndeosebi serviciile financiare sau servicii intelectuale, cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de aşa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse.
 • când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente.

Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se aplică în următoarele cazuri:

 • când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic.
 • atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
 • atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente.
 • când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. Perioada în care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare iniţial.
 • pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil. (prin Bursa Română de Mărfuri)
 • atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.
 • atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători.
 • atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: atribuirea să fie facută contractantului iniţial sau când lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia.
 • atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a.) atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract.

b.) contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă;

c.) valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;

d.) în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective;

e.) autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial.

 5 Cerere de oferte

Se aplică în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit este mai mică sau egală cu echivalentul în Lei al următoarelor praguri:

 • pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;
 • pentru contractul de servicii: 100.000 euro;
 • pentru contractul de lucrări: 750.000 euro.
-
PROCEDURI SPECIALE 
 6  Concursul de soluţii -
Se aplică atunci când se achiziţionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.
 7 Achiziţionare directă (Cumpărare directă)
 - Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică.
MODALITĂŢI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
 8  Acordul-cadru  -

Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.

 • în cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:

 a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică.

 b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.

 •  autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.
 • de fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.
 • în cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.
 • în cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:

 a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică.

 b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.

 • autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici:

 a) fie fără reluarea competiţiei;

 b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

 9 Sistemul de achiziţie dinamic
 -

Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai prin intermediul SEAP şi numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziţie dinamic să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale, temeinic justificate.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic.

În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice.

 10 Licitaţia electronică
 -

Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii:

a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;

 b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru.

 c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic.

 Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.Anunţurile se publică în:

 SEAP (www.e-licitatie.ro)
 BRM (www.brm.ro)
pentru tranzacţiile de pe piaţa la disponibil
CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ:  descarcă document