Inchide Harta Site
Hartă Site

Informare călători

Ştiri şi noutăţi
Despre OTL
  Conducerea
  Contact
  Istoria tramvaiului
Despre Oradea
Galerii foto

Bilete, abonamente

Bilete, abonamente
Tarife
Chioşcuri de vânz. bilete/abonamente
Puncte de vânzare prin terţi
Automate de bilete şi abonamente
Regulament vânzare abonamente

Reţea transport

Hartă trasee autobuze
Linii autobuze
Staţii autobuze
Grafic circulaţie autobuze
Hartă trasee tramvaie
Linii tramvaie
Staţii tramvaie
Grafic circulaţie tramvaie
Monitorizare trafic
Panouri informare călători

Alte Servicii

Inspecţie tehnică periodică
Servicii cabinet psihologic
Servicii publicitate
Transport de persoane în regim de curse speciale

Info Parteneri

Achiziţii publice
  2007   2008   2009   2010
  Model cerere de participare la procedură
  Tehnici de achiziţii
Anunţuri
Legislaţie
Contact
Arhivă
Harta Site

Navigaţie: Home -> Info parteneri -> Achiziţii publice

Model cerere de participare la procedură

 


CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

descarcă document

Nr. ......../....................

 

1. Denumirea completă a ofertantului ................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi liderul de asociaţie).

2. Sediul ofertantului (adresa completă) ………………………………………………………

.....................................................................................................................................................................

telefon …………………………………..………… fax …………………………….…..………………

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare) ………………………………………………………………………………………………

4. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă:

………………………………………………………………………...…………………………………

5. Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea autorităţii contractante, în data de ………………………, astfel:

- Scrisoare de garanţie bancară nr. …………… emisă de ……………………..…………………………

- Ordin de plată nr. ……………..………………………………………………..……

- Chitanţa nr. ……………………………..…………………………………………

6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………..

………………………………………………………..…………………….……………

7. Contravaloarea Documentaţiei de atribuire s-a achitat cu chitanţa nr. ……………………………

8. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului:

a) să încheiem, cu Regia Autonomă – Oradea Transport Local, acordul cadru şi contractul de furnizare produse/servicii/lucrări, conform prevederilor legale, la invitaţia autorităţii contractante, dar fără a depăşi termenul de valabilitate a ofertei. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele stipulate la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită.

9. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

10. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

11. Cererea a fost înregistrată la Regia Autonomă – Oradea Transport Local sub nr. ……………… din data de ………………………… .

 

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)