Inchide Harta Site
Hartă Site

Informare călători

Ştiri şi noutăţi
Despre OTL
  Conducerea
  Contact
  Istoria tramvaiului
Despre Oradea
Galerii foto

Bilete, abonamente

Bilete, abonamente
Tarife
Chioşcuri de vânz. bilete/abonamente
Puncte de vânzare prin terţi
Automate de bilete şi abonamente
Regulament vânzare abonamente

Reţea transport

Hartă trasee autobuze
Linii autobuze
Staţii autobuze
Grafic circulaţie autobuze
Hartă trasee tramvaie
Linii tramvaie
Staţii tramvaie
Grafic circulaţie tramvaie
Monitorizare trafic
Panouri informare călători

Alte Servicii

Inspecţie tehnică periodică
Servicii cabinet psihologic
Servicii publicitate
Transport de persoane în regim de curse speciale

Info Parteneri

Achiziţii publice
  2007   2008   2009   2010
  Model cerere de participare la procedură
  Tehnici de achiziţii
Anunţuri
Legislaţie
Contact
Arhivă
Harta Site

fffNavigaţie: Home -> Bilete, abonamente

Regulament privind vânzarea abonamentelor prin chioşcurile de vânzare bilete şi abonamente aparţinând O.T.L. S.A.


În magazia de bilete şi abonamente aparţinând O.T.L. S.A., se găsesc următoarele tipuri de titluri de călătorie (bilete şi tichete pentru abonamente), supuse vânzării prin chioşcurile de vânzare ale unităţii:

1) TITLURI DE CǍLǍTORIE NENOMINALE

bilete cu 2 călătorii 4,00 lei
legitimaţie de zi 10,00 lei
abonament lunar nenominalizat 130,00 lei

2) TITLURI DE CǍLǍTORIE NOMINALE

abonament anual pentru preşcolari 0,10 lei
tichet lunar cu tarif unic valabil pe toate liniile 60,00 lei
tichet lunar cu reducere 50% pentru elevi 30,00 lei
tichet lunar cu reducere 50% pentru studenţi 30,00 lei
tichet lunar cu reducere 50% pentru donatorii de sânge 30,00 lei
tichet lunar compensat 100% pentru studenţi
abonament săptămânal preţ întreg valabil pe toate liniile 30,00 lei
abonament săptămânal cu reducere 50% pentru elevi 15,00 lei
abonament săptămânal cu reducere 50% pentru studenţi 15,00 lei

În ceea ce priveşte vânzarea către populaţie a acestor tipuri de abonamente, metodologia este următorea:

1) TITLURI DE CǍLǍTORIE NENOMINALE

a) Bilete cu 2 călătorii - acestea sunt puse în vânzare nenominal, persoanelor solicitante şi sunt vândute de către încasatoarele chioşc în ordinea seriilor.

b) Legitimaţie de zi - pe lângă bifarea căsuţelor corespunzătoare datei de valabilitate a acesteia, acestă dată se va scrie cu pixul, în forma "15 mai 2010", "22 sept 2010", etc., în spaţiul existent pe imprimat deasupra seriei.

c) Abonament lunar nenominalizat (de serviciu) - acestea se eliberează la sediul O.T.L. pe bază de factură fiscală firmelor solicitante pe bază de comandă. Persoanele fizice pot cumpăra abonamente lunare nenomiznalizate si de la cele două automate de vânzare bilete si abonamente de tip ICA (P-ta Unirii respectiv Centru Civic).

2) TITLURI DE CǍLǍTORIE NOMINALE

a) Abonament anual pentru preşcolari

Preşcolarii cu vârsta cuprinsă între 5-7 ani şi cu domiciliul în Oradea, beneficiază de gratuitate la transportul în comun în baza prevederilor H.C.L. 241/27.03.2003

Documentaţia necesară în vederea eliberării şi decontării abonamentelor gratuite pentru preşcolarii cu vârsta cuprinsă între 5-7 ani:

copie xerox a certificatului de naştere a preşcolarului;
copie xerox a actului de identitate ( carte/buletin de identitate) a părintelui preşcolarului.
adeverinţă de la grădiniţă pentru cei care au împlinit 7 ani.

Încasatoarea chioşc va bara în faţa clientului copia actului prezentat şi va trece menţiunea "Valabil pentru abonament OTL"

Pentru preşcolari se eliberează abonamente gratuite anuale valabile de la data eliberării până în 31 decembrie dacă preşcolarul nu împlineşte vârsta de 7 ani până în 15 septembrie şi până în 15 septembrie dacă preşcolarul împlineşte vârsta de 7 ani până la această dată.

Documentele sus menţionate vor fi confruntate cu actele originale prezentate de solicitant, după care pe ele se va aplica ştampila dreptunghiulară personalizată cu numărul de decontare a încasatoarei, se vor completa informaţiile cerute de amprenta ştampilei, vor fi semnate de cumpărător şi vor fi reţinute de încasatoare şi semnate pentru conformitatea înscrisurilor.

Abonamentul anual gratuit va fi completat cu toate datele cerute de imprimat (nume, prenume, CNP, datele de valabilitate a abonamentului, ştampila lunară, etc.) atât pe abonament căt şi pe cotorul abonamentului. Se va aplica poza titularului pe abonament şi se va detaşa de cotor pe linia punctată. Cotorul se va anexa la documentele în baza căruia a fost eliberat abonamentul.

Pentru imprimatul abonamentului se va încasa şi deconta suma de 0,10 lei/buc.

Documentele în baza cărora s-au vândut abonamentele pentru preşcolari, vor fi predate ca anexă la Foaia de decontare în aceeaşi mod ca abonamentele pentru elevi şi studenţi. Pe foaia de decontare, abonamentele pentru preşcolari se completează în rubrică separată.

b) Tichet lunar cu tarif unic valabil pe toate liniile

Tichetele lunare cu preţ întreg cu tarif unic valabile pe toate liniile, conform HCL 324/26.05.2010, respectiv HCL 202/31.03.2011, care se eliberează prin chioşcurile de vânzare abonamente aparţinând OTL, se vor elibera persoanelor care solicită acest tip de tichet, prin înscrierea datelor (nume, prenume, CNP, seria şi numărul tichetului) în "Situaţia tichetelor - 60 lei vândute în data de _________ ", după modelul :

Nr.Numele prenumeleCNPSerie tichetSerie abonament
     

La sfârşitul fiecărei zi de lucru, încasatoarea va preda, pe lângă "Foaia de decontare", şi "Situaţia tichetelor vândute  ....." (Borderou)

Pe tichetele lunare nominale cu preţ întreg, corespunzător lunii pentru care se eliberează tichetul, pe lângă bifarea căsuţei corespunzătoare datei (ziua) de începere a valabilităţii abonamentului se va scrie data şi cu pixul, în forma "15 august 2010, 22 sept.2010" , etc., în spaţiul existent sub tipăritura "Valabil pe toate liniile ", iar pe abonamentul cu vize lunare se va aplica poza şi se vor trece datele personale ale titularului abonamentului : nume, prenume şi CNP.
Datele înscrise în "Situaţia tichetelor - 60 lei vândute în data de  _____ " se vor opera în baza de date a abonaţilor OTL RA. În cazul pierderii sau deteriorării tichetului lunar, posesorul acestuia, poate solicita eliberarea unui duplicat (adeverinţă) în termen de 14 zile de la data eliberării tichetului.

c) Tichet lunar cu reducere 50% pentru elevi

Beneficiază de tichete lunare cu reducere 50%: elevii care urmează cursurile învăţământului de stat sau particular acreditate la una din următoarele forme de învăţământ: clasele I - VIII, liceu, şcoală postliceală, şcoala profesională şi de ucenici (cursuri de zi) .

Pentru elevii prevăzuţi mai sus se vor elibera tichete lunare pe baza următoarelor:

copia xerox a paginii din carnetul de elev cu viza la zi pentru anul şcolar în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei rotunde a unităţii/instituţiei de învăţământ şi a semnăturilor autorizate şi a paginii cu poza titularului carnetului şi şcoala emitentă, având în mod obligatoriu la rubrica "Şcoala ...... ", menţiunea "curs de zi" pe care trebuie să fie aplicată ştampila şcolii şi semnătura conducătorului unităţii şcolare sau a persoanei împuternicite de acesta.
copia xerox a actului de identitate ( carte/buletin de identitate sau certificat de naştere ) a titularului carnetului de elev.

Încasatoarea chioşc va bara în faţa clientului copia actului prezentat şi va trece menţiunea "Valabil pentru abonament OTL"

Pentru elevii din clasele I, V, IX eliberarea abonamentelor la transportul public în comun pentru lunile septembrie şi octombrie a anului în curs se va face pe baza adeverinţei eliberate de instituţiile de învăţământ şi a certificatului de naştere/act de identitate (în copie).

Pe documentele sus menţionate, după ce au fost confruntate cu actele originale prezentate de cumpărător, se va aplica ştampila dreptunghiulară personalizată cu numărul de decontare a încasatoarei, se vor completa informaţiile cerute de amprenta ştampilei, vor fi semnate de cumpărător şi vor fi reţinute de încasatoare.

Completarea şi validarea valabilităţii abonamentului este aceeaşi ca pentru abonamentele cu tarif integral.

Documentele în baza cărora s-au vândut tichetele pentru elevi, vor fi predate ca anexă la Foaia de decontare. Pe foaia de decontare, tichetele pentru elevi se decontează în rubricile distincte pentru elevi.

d) Tichet lunar cu reducere 50% pentru studenţi

Beneficiază de tichete lunare cu reducere 50% studenţii care urmează cursurile învăţământului universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, din cadrul universităţilor din municipiul Oradea.

Pentru studenţii prevăzuţi mai sus se vor elibera tichete pe mijloacele de transport în comun din municipiul Oradea pe baza următoarelor documente:

copia carnetului de student, vizat la zi pe anul universitar în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei rotunde a unităţii/instituţiei de învăţământ şi a semnăturilor autorizate. Carnetul de student va conţine în mod obligatoriu menţiunea "cursuri de zi" pe care se va aplica ştampila rotundă a unităţii/instituţiei de învăţământ şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ (sau a persoanei împuternicite de aceasta).
copia xerox a actului de identitate ( carte/buletin de identitate) sau a pasaportului/permisului de sedere a titularului carnetului de student.

Încasatoarea chioşc va bara în faţa clientului copia actului prezentat şi va trece menţiunea "Valabil pentru abonament OTL"

Pentru studenţii din anul I, eliberarea abonamentelor la transportul public în comun pentru lunile octombrie şi noiembrie a anului în curs, se va face pe baza adeverinţei eliberate de instituţiile de învăţământ şi a actului de identitate.

Pe documentele sus menţionate, după ce au fost confruntate cu actele originale prezentate de cumpărător, se va aplica ştampila dreptunghiulară personalizată cu numărul de decontare a încasatoarei, se vor completa informaţiile cerute de amprenta ştampilei, vor fi semnate de cumpărător şi vor fi reţinute de încasatoare şi semnate pentru conformitate.

Completarea şi validarea valabilităţii tichetului este aceeaşi ca pentru tichetele cu tarif integral.

Documentele în baza cărora s-au vândut tichetele pentru studenţi, vor fi predate ca anexă la Foaia de decontare. Pe foaia de decontare, tichetele pentru studenţi se decontează în rubricile distincte pentru studenţi.

e) Tichet lunar compensat 100% pentru studenţi

Beneficiază de tichete lunare compensate 100%, studenţii care urmează cursurile învăţământului universitar de stat, cursuri de zi, din cadrul Universităţii Oradea, înscrişi în tabelele predate de către Universitatea Oradea la începutul fiecărui semestru O.T.L.-ului.

Actele necesare eliberării tichetului precum şi modul de completare şi decontare este acelaşi ca şi la tichetul cu reducere 50% pentru studenţi.

f) Tichet cu reducere 50% pentru donatorii de sânge

Beneficiază de tichet cu reducere 50%, persoanele care au donat sânge, şi care primesc de la Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea o adeverinţă care atestă calitatea de donator, adeverinţă eliberată doar pentru cumpărarea abonamentului O.T.L..

Se vor elibera tichete lunare pe mijloacele de transport în comun din municipiul Oradea persoanelor care au donat sânge pe baza următoarelor documente:

adeverinţa în original primită de la Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea
copia actului de identitate.

Încasatoarea chioşc va bara în faţa clientului copia actului prezentat şi va trece menţiunea "Valabil pentru abonament OTL"

Pe documentele sus menţionate, după ce au fost confruntate cu actele originale prezentate de cumpărător, se va aplica ştampila dreptunghiulară personalizată cu numărul de decontare a încasatoarei, se vor completa informaţiile cerute de amprenta ştampilei, vor fi semnate de cumpărător şi vor fi reţinute de încasatoare şi semnate pentru conformitate.

Completarea şi validarea valabilităţii tichetului este aceeaşi ca pentru tichetele cu tarif integral.

               Documentele în baza cărora s-au vândut abonamentele pentru donatorii de sânge, vor fi predate ca anexă la Foaia de decontare. Pe foaia de decontare, tichetele  pentru donatori se decontează în rubricile distincte pentru donatori.

                   g) Abonament săptămânal preţ întreg valabil pe toate liniile   

                   h) Abonament săptămânal redducere 50% pentru elevi 

                    i) Abonament săptămânal redducere 50% pentru studenţi    

Începând cu data de 01.08.2009, s-au pus în vânzare, conform HCL nr. 573  din 13.07.2009  abonamente săptămânale cu preţ întreg şi cu reducere 50% pentru elevi şi studenţi valabile pe toate liniile.

Abonamentele săptămânale sunt valabile 7 (şapte) zile calendaristice consecutive (ex. 01.08.2009 până la 07.08.2009 inclusiv).    

Completarea abonamentelor săptămânale se va face astfel:
          - se va capsa poza
          - se va completa numele, prenumele şi CNP-ul
          - se va completa data de valabilitate a abonamentului sub următoarea formă: 01 aug. - 07 aug. 2009, 15 sept. - 21 sept. 2009.
          - se va bifa data de începere a valabilităţii abonamentului
          - se va aplica ştampila de lună.
Pe foaia de decontare, abonamentele săptămânale se decontează în rubricile distincte pentru acest tip de abonament.
Persoanele care doresc să-şi achiziţioneze abonamente săptămânale cu preţ întreg, vor fi trecute în "Situaţia abonamentelor  eliberate în data de ______ ", după modelul:

Nr.

crt.

Numele  prenumele

CNP

Serie abonament

 

 

 

 

Eliberarea abonamentelor săptămânale cu reducere 50% pentru elevi şi studenţi se face pe baza următoarelor acte:

          - copia xerox a paginii din carnetul de elev/student cu viza la zi pentru anul şcolar/universitar în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei rotunde a unitãţii/instituţiei de învãţãmânt şi a semnãturilor autorizate şi a paginii cu poza titularului carnetului şi şcoala/facultatea emitentã, având în mod obligatoriu la rubrica " Şcoala................", menţiunea "curs de zi " pe care trebuie sã fie aplicatã ştampila instituţiei de învăţământ şi semnãtura conducãtorului unitãţii sau a persoanei împuternicite de acesta.
          -copia xerox a actului de identitate (C.I/B.I. sau certificat de naştere) a titularului carnetului de elev/student.

Încasatoarea chioşc va bara în faţa clientului copia actului prezentat şi va trece menţiunea „Valabil pentru abonament OTL".

Completarea abonamentelor săptămânale cu reducere 50% pentru elevi şi studenţi se va face la fel ca şi la abonamentele săptămânale cu preţ întreg.

Toate copiile vor fi predate la caseria unităţii la terminarea zilei de lucru.

În ceea ce priveşte automatele de vânzare bilete şi abonamente, acestea eliberează bilete cu o călătorie la preţul de 2,00 lei, legitimaţii pentru o zi la preţul de 10,00 lei şi abonamente nenominalizate, fără factură fiscală, pentru persoanele fizice la preţul de 130,00 lei.

Notă: Pentru următoarele tipuri de tichete lunare se poate elibera duplicat (adeverinţă), în cazul pierderii sau deteriorării acestora, în termen de 14 zile de la data eliberării:

COORDONATOR ACTIVITATE COMERCIALǍ
ec. Ioana LEUCA