Inchide Harta Site
Hartă Site

Informare călători

Ştiri şi noutăţi
Despre OTL
  Conducerea
  Contact
  Istoria tramvaiului
Despre Oradea
Galerii foto

Bilete, abonamente

Bilete, abonamente
Tarife
Chioşcuri de vânz. bilete/abonamente
Puncte de vânzare prin terţi
Automate de bilete şi abonamente
Regulament vânzare abonamente

Reţea transport

Hartă trasee autobuze
Linii autobuze
Staţii autobuze
Grafic circulaţie autobuze
Hartă trasee tramvaie
Linii tramvaie
Staţii tramvaie
Grafic circulaţie tramvaie
Monitorizare trafic
Panouri informare călători

Alte Servicii

Inspecţie tehnică periodică
Servicii cabinet psihologic
Servicii publicitate
Transport de persoane în regim de curse speciale

Info Parteneri

Achiziţii publice
  2007   2008   2009   2010
  Model cerere de participare la procedură
  Tehnici de achiziţii
Anunţuri
Legislaţie
Contact
Arhivă
Harta Site

fffNavigaţie: Home -> Alte servicii

Servicii publicitate

OTL SA efectuează servicii de publicitate pentru persoane juridice prin închirierea unor suprafeţe de reclame pe mijloacele de transport şi pe stâlpii de susţinere linie electrică aeriană ale societăţii.

Pentru încheierea unui contract de publicitate cu OTL SA vă punem la dispozitie următorul model de contract:

descarcă document  

  descarcă model cerere

 

CONTRACT

închiriere spaţiu publicitar

 

nr.________  încheiat azi, _______________

 

 

                1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

                1.1. ORADEA TRANSPORT LOCAL - S.A. cu sediul în jud. Bihor,  mun.  Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, înregistrat  la O.R.C.  la nr. J 05/1/1991, cod fiscal RO 63483, CONT RO05 RNCB 0032046498350001 deschis la      B.C.R., reprezentată prin ing. Viorel Mircea POP director general şi ec. Romeo NICA director economic, denumită în contin­uare MEDIA şi 

        1.2.S.C. ............. cu sediul în ............, str. ................., înregistrată O.R.C. la nr..................., cod fiscal RO.............., COD IBAN RO.................., deschis la ............................, reprezentată prin ..................,  în calitate de ........................., denumită în continuare AGENT.

 

        2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 2.1.Obiectul contractului îl constituie închirierea de spaţii de reclamă pe exteriorul  mijloacelor de transport în comun (tramvaie,autobuze), în interiorul mijloacelor de transport pe spaţiile stabilite de MEDIA şi alţi suporţi care pot fi folosiţi pentru afişarea de reclame publicitare (stâlpi), conform Anexelor la prezentul Contract.

 

                3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pentru perioada ..................................

 

                4.   VALABILITATEA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi.

               

                5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1.          a) contractul

b) acte adiţionale la contract în momentul în care se constituie

                c) anexe la contract

                d) proces verbal de predare-primire garamţie.

               

                6.  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1.AGENTUL este unul dintre  agenţii de  publicitate cărora MEDIA le închiriază spaţii de  reclamă  pe tramvaie, autobuze şi stâlpi.

6.2. MEDIA închiriază suprafeţe destinate aplicării  mijloace­lor  publicitare  de către AGENT în următoarele variante:

 

a) suprafaţa integrală a unui tramvai cu excepţia geamurilor;                                                                                                                        b) suprafaţa  integrală a unui autobuz cu exceptia geamurilor;

                c) stâlpi de susţinere Linie Electrică Aeriană aparţinând MEDIA;              

               

                La prezentul contract se va ataşa anexa care cuprinde în cazul mijloacelor de transport denumirea reclamei, numărul lateral al mijlocului de transport, tariful practicat, durata închirierii, pentru spaţiile închiriate (stâlpi susţinere) pe care se vor monta panouri publicitare, anexa  va cuprinde denumirea reclamei de pe panoul montat, amplasamentul, tariful practicat şi perioada în care panoul va fi amplasat pe spaţiul închiriat  (stâlp).

                Durata maximă de valabilitate a anexelor este durata de valabilitate a contractului.

 

                6.3. AGENTUL se obligă ca la încheierea contractului sa depună la MEDIA drept garanţie chiria calculată pentru o lună în situaţia în care se decorează doar interiorul mijloacelor de transport. Dacă se solicită şi închirierea spaţiilor exterioare se vor depune drept garanţie - două bilete la ordin ( sau scrisoare de garanţie bancară) astfel:

          -un bilet la ordin-pentru recuperarea valorii chiriei neachitate şi a penalităţilor calculate conform clauzelor contractuale.

-un bilet la ordin pentru recuperarea contravalorii cantităţii de vopsea necesară  refacerii spaţiului de reclamă dacă aceasta nu a fost asigurată in momentul neutralizării mijlocului de transport şi a taxei de neutralizare în situaţia în care AGENTUL nu neutralizează mijlocul de transport - taxa stabilită la 300 euro + tva pentru tramvaiele  tip T4D (vagon + remorcă), autobuz cu burduf/mijloc de transport şi 200 euro + tva /mijloc de transport, pentru celălalte mijloace de transport ofertate. MEDIA are dreptul de a se folosi de biletul la ordin depus drept garanţie ori de câte ori constată că nu au fost respectate clauzele contractuale, situaţie în care AGENTUL are obligaţia depunerii unui alt bilet la ordin drept garanţie.

Biletele la ordin (sau scrisoarea de garanţie bancară) neutilizate până la expirarea contractului se vor restitui numai după achitarea tuturor obligaţiilor stipulate în contract.

 

6.4.Inchirierea suprafeţei  unui tramvai sau autobuz;

a) AGENTUL va solicita rezervarea mijlocului de transport ( cu menţiunea denumirii reclamei şi tipului de mijloc de transport ) pe bază de adresă scrisă depusă la compartimentul marketing şi înregistrată la sediul MEDIA cu o zi înainte de data de la care doreşte rezervarea. Compartimentul marketing va menţiona pe adresă numărul lateral al mijloacelor disponibile, va solicita confirmarea în scris de la secţii a mijlocului de transport ce urmează a fi rezervat şi comunică AGENTULUI acceptul rezervării.

1. Rezervarea este valabilă 10 zile calendaristice -inclusiv ziua rezervării.

2. În următorele 14 zile, calendaristice va încheia contractul, se va aproba macheta decoraţiei, şi se va întocmi anexa.

Anexa va fi încheiată după aprobarea de către conducere a machetei cu reclama solicitată.  

3. Dacă după cele 14 zile calendaristice acordate pentru montarea reclamei AGENTUL nu a efectuat decorarea mijlocului de transport dar doreşte menţinerea acestuia pentru reclamă aprobată, va achita inclusiv chiria zilnică aferentă pentru cele 14 zile acordate decorării.

Calculul chiriei se va face din ziua imediat următoare zilei în care a fost decorat mijlocul de transport, dată care rezultă din ,,DD-607 de comunicare date decorare,, către secţii de către Biroul Marketing.   

AGENTUL va comunica în scris data când doreşte să monteze reclama în vederea retragerii din circulaţie a mijlocului de transport - acceptul pentru data decorării va fi acordat de către secţii.

    -  dacă AGENTUL renunţă la mijlocul de transport în perioada de rezervare  de 10 zile calendaristice - nu va achita nici o taxă de renunţare.

    - dacă AGENTUL renuntă la mijlocul de transport în perioada de 14 zile calendaristice acordate pentru montarea reclamei, va achita inclusiv chiria zilnică aferentă pentru cele 14 zile acordate decorării şi zilele până la data renunţării.

b)  MEDIA  va  pune  la  dispoziţia  AGENTULUI  mijloacele  de  transport( tramvaie, autobuze) în stare de funcţionare, cu spaţiul pregătit în vederea montării reclamei.

 - chiria se achită începând cu data la care s-a montat reclama cu exceptia cazurilor stabilite la art.6.4 lit.a pct.3.

                c) În cazul în care AGENTUL solicitã o altã culoare faţă de cea pe care o are iniţial mijlocul de transport, (culori acceptate de MEDIA) ,  va asigura cantitatea necesară de vopsea în vederea revopsirii în următoarele cantităti:

 

                - pentru o garnitură de tramvai tip Tatra-vagon + remorcă           - 27 l,

                - pentru un tramvai tip KT4D articulat                                              - 20 l,

                - pentru un autobuz                                                                             - 12 l,

- pentru un autobuz Man cu burduf                                                                 - 24 l,

                - pentru un minibuz                                                                              -   8 l.

                - diluant                                                                                                 -   1/3 din cantitatea de vopsea.

                În acest caz montarea reclamei se va efectua in  14 zile calendaristice de la data la care secţiile comunică, că,  mijlocului de transport poate fi decorat.

                1.Dacă AGENTUL în perioada cât mijlocul de transport se află la vopsit renunţă la montarea reclamei va fi obligat să achite chiria zilnică aferentă pentru numărul de zilele de la data rezervării până la data renunţării.

2. Dacă AGENTUL renunţă la mijlocul de transport în perioada de  14 zile calendaristice acordate pentru montarea reclamei, va achita inclusiv chiria zilnică aferentă pentru cele 14 zile acordate.

                d) Pe perioada derulării contractului dacă spaţiul nu este deteriorat, iar AGENTUL doreşte să schimbe culoarea sau să monteze aceaşi reclama dar modificată, va pune la dispoziţie cantitatea de vopsea necesară revopsirii spaţiului de reclamă.

                e) În situaţia în care mijlocul de transport se deteriorează în timp, MEDIA va informa AGENTUL că efectueaza lucrări de reparaţii la mijlocul de transport. MEDIA  va reface spaţiul de reclamă, AGENTUL urmând ca după finalizarea lucrărilor să aplice din nou reclama, fără despăgubiri.

Termenul de decorare a mijloacelor de transport este de 14 zile calendaristice de la data  refacerii spaţiului de reclamă (vopsire) după finalizarea lucrărilor de reparaţii conform comunicării efectuate de secţii.

În cazul în care după expirarea perioadei de 14 zile calendaristice reclama nu a fost montată şi AGENTUL comunică în scris că, doreşte menţinerea spaţiului de reclamă va achita chiria corespunzătoare din prima zi lucrătoarea în care a fost inştiinţat că poate monta reclama, în caz contrar mijlocul de transport va fi considerat disponibil pentru reclamă. 

În cazul în care, din motive independente de voinţa ambelor părti, in urma unui accident pe traseu, suprafeţele decorate cu reclamă sunt deteriorate, distruse  sau desprinse de spaţiul de reclamă pentru refacerea acestora se va proceda astfel:

 - MEDIA se obligă să refacă suprafaţa pe care a fost montată reclama la parametri cât mai apropiaţi de cei pe care i-a avut înaintea degradării;

 - AGENTUL va reface reclama iniţială, urmând ca, AGENTUL să prezinte un deviz reprezentând costurile refacerii decoraţiei, în baza căruia se va scade suma respectivă din factura de chirie, după ce OTL S.A. a obţinut banii de la societatea de asigurare.

În situaţia în care suprafaţa pe care este montată reclama pe mijlocul de transport este deteriorată substanţial din cauza calităţii suportului (caroserie) sau mijlocul de transport este casat mai repede de 12 luni de la data decorării, OTL S.A. va scădea din următoarea factură contravaloarea costurilor cu productia materialelor, dar nu mai mult de 400 de euro + TVA, cu condiţia prelungirii contractului pe o perioadă de minim 12 luni de la redecorare. AGENTUL va depune în acest sens documentele doveditoare privind valoarea costurilor cu productrie materialelor care au fost aplicate (copie factură şi dovada plăţii facturii şi devizul).            

MEDIA se obligă să întreţină prin curăţiri periodice materialul publicitar aplicat, iar în caz de deteriorări va anunţa AGENTUL să înlocuiască reclama.

Perioada maximă pentru care OTL garantează pentru suprafeţele inchiriate pe mijlocele de transport,  este de un an.

f) La expirarea perioadei de închiriere a spaţiului mijlocului de transport, AGENTUL va proceda la neutralizarea reclamei şi curăţarea spaţiului de resturile de adeziv rămase în urma dezlipirii autocolantului şi va asigura cantitatea de vopsea necesară pentru refacerea spaţiului de reclamă în cantităţile stabilite de şefii secţiilor S1,(tramvaie), S2(autobază), în caz contrar se va executa biletul la ordin depus drept garanţie.

AGENTUL va comunica în scris data când doreşte să neutralizeze reclama în vederea retragerii din circulaţie a mijlocului de transport - (acceptul pentru data neutralizării va fi acordat de către secţii) - si va asigura cantitatea de vopsea necesară refacerii spaţiului deteriorat în urma neutralizării.

În situaţia în care nu doreşte să efectueze neutralizarea îşi va da acceptul în scris cu minim 10- zile inainte pentru facturarea taxei de neutralizare, 300 euro + tva pentru tramvaiele  tip T4D(vagon + remorcă), autobuz cu burduf /mijloc de transport şi 200 euro + tva /mijloc de transport pentru celălalte mijloace de transport ofertate.

               

                7. TARIFE. MODALITĂŢI DE PLATĂ

                7.1.Tarife spaţii exterioare pe mijlocele de transport în comun:

a.tramvai tip T4D(vagon + remorcă)                                 ­ 338  euro/lună ,  neutralizare   300 euro + tva

b.tramvai tip KT4D (articulat)                                                             ­ 500  euro/lună  , neutralizare   200 euro + tva

Nu se acceptă vânzarea spaţiilor pe jumătăţi de tramvaie decât cu excepţia tramvaielor care în prezent sunt cu reclame de la beneficiari diferiţi. Discountul la tarifele de închiriere a spaţiilor de publicitate de pe exteriorul mijloacelor de transport în comun, la tramvaie se va acorda în condiţiile contractării în întregime a spaţiului disponibil - suprafaţa de închiriat în vederea decorării, adică tramvai integral, vagon şi remorcă. Dacă jumătatea rămasă liberă este solicitată de o societate în direct şi nu prin agenţia prin care este clientul existent pe cealaltă jumătate, aceasta va plăti 50% din tariful de bază plus procentul cuvenit in funcţie de grila în care se află. Neutralizarea se va plăti la 50% din tariful pentru un tramvai întreg.

c.tramvai Siemens                                                                                -  1100  euro/lună

Având în vedere faptul că, tramvaiele Siemens şi refacerea lor este o problemă mult mai delicată, în cazul acestora  se discută în prealabil disponibilitatea, iar garanţia la neutralizare este de 1400 euro+ TVA.

Neutralizarea trebuie să o realizeze Clientul / Beneficiarul cu o agentie pentru care îşi asumă răspunderea.

Menţionăm faptul că, numărul de Siemens-uri închiriate nu este luat în considerare la numărul total de mijloace de transport pentru încadrarea în grile, chiria pentru acestea fiind tratată separat fără a se aplica reducere la tariful stabilit.

 

d.autobuz Mercedes,3 uşi                                                                   ­ 190  euro/lună , neutralizare 200 euro + tva

e. autobuz Volvo                                                                                  - 198  euro/lună , neutralizare 200 euro + tva

f.autobuz Solaris                                                                                  - 198  euro/lună , neutralizare 200 euro + tva

g.autobuze cu burduf                                                                          - 100  euro/lună , neutralizare 300 euro + tva

h. autobuze Isuzu  perioadă minimă 6 luni                                       - 170  euro/lună , neutralizare 150 euro + tva

i. midibuze karsan perioadă minimă 6 luni                                        - 224  euro/lună , neutralizare 150 euro + tva

 

7.2. OTL S.A. oferă AGENTULUI, posibilitatea acordării unei bonificări sub forma gratuităţii la a 25-a lună, beneficiarilor finali a contractelor de chirie a spaţiilor pentru publicitate, pe mijloacele de transport în comun, în conformitate cu H.C.A. nr. 34/22.12.2011.

7.3. Beneficiarii finali la care se va acorda, respectiv perioada de eşalonare, se va stabilii între părţi şi vor fi menţionate într-un act adiţional.  Bonificarea este o  opţiune şi nu o obligaţie contratuală.

7.4.În situaţia în care, beneficiarul final a gratuităţii la a 25-a lună, renunţă la colaborarea cu AGENTU care a acordat bonificaţia, în perioada imediată semnării contratului, sau în cea dea 25-a lună, Agenţia va mijlo putea rezilia contratul, respectiv anexa pentru societatea în cauză, dar va fi obligată să achite chiria lunară pentru acele de transport închiriate, timp de trei luni, ca şi cum acestea ar fi circulat  cu reclama peste 21 de zile/lună. 

 

7.5.Procente aplicate la tarifele stabilite, formate în funcţie de numărul total de mijloace de transport închiriate:

grila

Total  mijloace de transport închiriate

Procent aplicat tarifelor

Exemplu Tramvai T4D(V+R)

1

1

125%

422,50 euro

2

2

110%

371,80 euro

3

3

100%

338,00 euro

 tarif de bază la tramvai T4D

4

4

90%

304,20 euro

5

5

80%

270,40 euro

6

Peste 21

70%

236,60 euro

 

7.6.Tarife spaţii exterioare pe mijlocele de transport în comun pe Zona Metropolitană.

 

j. autobuzele Mercedes cu 2 uşi                                        - 80 euro/lună , neutralizare 200 euro + tva.

k.  microbuze                                                                        - 80 euro/lună , neutralizare 200 euro + tva.

 

7.7. Procente aplicate la tarifele stabilite, formate în funcţie de numărul total de

mijloace de transport închiriate pe Zona Metropolitană:

grila

Total  mijloace de transport închiriate

Procent aplicat tarifelor

Exemplu

1

1

110%

88.00 euro

2

2

100%

 80 euro tarif de bază la Mercedes 2 usi

3

3

90%

72.00 euro

4

4

80%

64.00 euro

5

Peste 4

70%

56.00 euro

 

7.8.Tarife spaţii interioare în mijloacele de transport în comun:   

               

a.Tramvaiele T4D-KT4D                                                     tariful lunar / afiş A 3           18.00 Euro +  TVA

b.Autobuzele, Mercedes, Volvo, Solaris,        tariful lunar/  afiş A 3           16.00 Euro + TVA

c.Tramvaiele T4D-KT4D                                                     tariful lunar/  afiş A 4           10,00 Euro + TVA

d.Autobuzele, Mercedes, Volvo, Solaris, Man               tariful lunar / afiş A 4           10,00 Euro + TVA

Taxă  aplicare/afiş/bucată:                                                                                     0,85   lei  + TVA

Taxă  neutralizare/afiş/bucată:                                                                                              0,85   lei  + TVA

Grilă discounturi acordate pentru clienţi care vin în direct:

 

Grilă

Număr afişe

Bucăţi

Discount acordat (%)

Durata

1

1-30

5%

4 saptamani

2

31-50

7%

3 saptamani

3

PESTE 50

10%

2 saptamani

 

7.9 Se aprobă doar un afiş în tramvaiele KT4D şi autobuze şi două afişe în tramvaiele T4D vagon + remorcă.

Agenţiilor care au închiriate şi alte spaţii publicitare de la OTL S.A. se acordă un discount de 20%, din tariful de bază, indiferent de numărul de afişe postate si nu vor plăti taxa de aplicare şi neutralizare afiş.

7.10.Tarife pentru închirierea stâlpilor de  susţinere a  reţelei de contact pentru montare de panouri direcţionale:

                  a.      1  -   2  panouri                                   - 80 euro +  TVA /lună/panou. 

                 b.      3  -   5  panouri                                    - 70 euro +  TVA /lună/panou

                 c.      6  - 10  panouri                                                    - 60 euro +  TVA /lună/panou

                 d. peste   10  panouri                                  - 50 euro +  TVA /lună/panou  

 

Dimensiunile panourilor publicitare acceptate conform legislaţiei în vigoare vor fi maxim 1,2 m înălţime şi 0,80 metri lăţime şi se acceptă un singur panou pe un stâlp.

AGENTUL va răspunde pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare cu privire la numărul de panouri, respectiv la locaţiile panourilor.

Tarifele  nu includ T.V.A.

7.11. Tarifele pot fi modificate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al MEDIA Aplicarea noilor tarife se va efectua cu un preaviz de 30 zile calendaristice.               

MEDIA îşi rezervă dreptul de a modifica procentele aplicate la tarifele stabilite în funcţie de trecerea dintr-o grilă în alta.

7.12.  MEDIA şi AGENTUL  convin asupra următorului mod de plată  a chirie:

- MEDIA se obligă ca până în data de 10 a lunii, să întocmească şi să comunice(prin fax) AGENTULUI factura şi calculul chiriei pentru luna curentă la panouri, casete şi afişe din mijloacele de transport şi adăposturile din staţii. În cazul mijloacelor de transport factura şi calculul chiriei pentru luna curentă se va emite în ultima zi lucrătoare a lunii în funcţie de numărul de zile în care mijlocul de transport a ieşit in circulaţie.

Calculul lunar al chiriei spaţiului închiriat pe mijloacele de transport se va face conform numărului de zile în care mijlocul de transport a ieşit în circulaţie. Taxa lunară se aplică în cazul în care mijlocul de transport circulă 21-30 zile lunar, iar în cazul în care  circulă 1-20 zile lunar MEDIA aplică automat taxa pe zi.

- AGENTUL se obligă să achite chiria aferentă pentru panouri şi afişe, pânã în data de 30 a lunii curente, iar pentru mijloacele de transport până la data de 30 a lunii următoare în contul COD IBAN RO05 RNCB 0032046498350001 deschis la Banca Comercială Română Sucursala Oradea, prin ordin de plată sau numerar;

Plata  se  va face în LEI la cursul Euro comunicat de B.N.R. pentru  ziua facturării;

 

În cazul în care AGENTUL nu onorează plăţile la scadenţă, acesta are obligaţia de a plăti ca penalitate o sumă echivalentă cu un procent de 0,1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei până la îdeplinirea efectivă  obligaţilor.

7.13. BENEFICIARUL are obligaţia ca până la data de 30 a fiecărei luni să completeze garanţia la semnarea contractului în cazul în care aceasta s-ar fi diminuat cu sume reprezentând penalităţi pentru plata cu întârziere a facturilor, sau modificări de dobânzi sau taxe locale.

Diferenţa de completat va fi anunţaţă de către MEDIA cu 2 zile înainte de data de 30.

 

8.  ALTE CLAUZE

 

8.1. MEDIA nu are nici o obligaţe de a încheia un nou contract cu agenţii cărora li s-au reziliat contractele ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale stipulate în vechiul contract privind:

    - termenul de plată

    - asigurarea cantităţii de vopsea necesară refacerii spaţiului de reclamă după neutralizarea reclamei efectuate de către AGENT.

    - decorarea mijloacelor de transport în termenul stabilit.

 

8.2. Reclamele ce se vor afişa pe spaţiile închiriate vor fi în prealabil aprobate de Media prin machetele depuse. Se interzice folosirea reclamelor care au un caracter indecent. Pentru orice intenţie de modificare a reclamelor agentul va inştiinţa în scris MEDIA.

8.3. Părţile  se obligă ca pentru fiecare tip de reclamă  care  se  montează, să se întocmească câte o Anexã, care face parte integrantă din prezentul contract.

8.4. Orice modificare şi/sau completare a clauzelor contractuale se poate face prin acte adiţionale la contract numai cu acordul scris al ambelor părţi.

8.5.Taxele de publicitate stabilite conform Legii datorate municipalităţii vor fi suportate de către AGENT, respectiv va răspunde pentru respectarea Legilor si  H.C.L. - urilor şi Regulamentul privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţii de publicitate.

8.6. MEDIA va inventaria panourile publicitare amplasate pe stâlpii inchiriaţi ori de câte ori consideră că este necesar. Dacă în urma inventarierii se constată că au fost montate reclame (panouri ) fără aprobare (solicitare în scris a montării şi întocmirea anexei), MEDIA va proceda la demontarea acestora.

 

8.7. Panourile publicitare demontate de MEDIA şi solicitate de proprietari vor putea fi ridicate numai după prezentarea dovezii achitării chiriei de 150 lei / panou publicitar montat fără aprobare. Termenul de păstrare este de maxim 15 zile calendaristice. După expirarea termenului de păstrare MEDIA nu mai răspunde de panourile publicitare neridicate.      

8.8.  MEDIA nu va răspunde pentru panourile deteriorate sau dispărute.

AGENTUL va comunica în scris data când doreşte să demonteze reclama.

8.9. AGENTUL va răspunde civil şi penal pentru orice prejudiciu adus de ordin finaciar sau vătămare corporală temporară, permanentă, sau deces produs pe perioada de exploatare.

8.10. AGENTUL are obligatia de a depune spre înregistrare şi aprobare adrese în scris privind:                

    - rezervarea unui spaţiu de reclamă.

    - renunţarea la rezervarea spaţiului.

    - macheta cu reclama ce urmează a se monta  pe mijloacele de transport în vederea aprobării de către conducere.

    - solicitare privind modificarea culorii iniţiale a mijlocului de transport.

    - data la care doreşte montarea reclamei pe mijlocul de transport.

    - data la care doreşte demontarea unei reclame de pe un mijloc de transport.     

    - acordul de a se factura taxa de neutralizare stabilită prin contract şi contravaloarea cantităţii de vopsea necesară refacerii spaţiului de reclamă neutralizat în cazul în care neutralizarea se va efectua de către personalul OTL S.A.

     - orice altă modificare a clauzelor contractuale.

8.11. MEDIA se angajează, să nu ofere informaţii beneficiarilor finali, cu privire la graficul de circulaţie lunară, respectiv informaţii cu privire la tarifele utilizate cu agenţia.Aceste informaţii  se pot oferii doar de agenţia contractantă.

               

                9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

9.1. Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate.

9.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.3. Dacă în termen de 30 de zile de la scadenţă AGENTUL nu-şi achită obligaţiile convenite prin prezentul contract MEDIA va înştiinţa AGENTUL printr-un preaviz că după 15 zile calendaristice va proceda la executarea biletului la ordin depus drept garanţie, AGENTUL fiind obligat a depune un alt bilet la ordin drept garanţie.

                În situaţia în care AGENTUL nu reconstituie garanţia prin depunerea unui nou bilet la ordin MEDIA îl va înştiinţa printr-un preaviz că după 15 zile calendaristice va proceda la  rezilierea unilaterală a contractului, la demontarea reclamelor, la facturarea taxelor de neutralizare  de 300 euro + tva pentru tramvaiele  tip T4D (vagon + remorcă) autobuz cu burduf /mijloc de transport şi 200 euro + tva /mijloc de transport în cazul altor mijloace de transport, respectiv  de 150 lei /panou demontat, atribuirea spaţiilor de reclamă altor solicitanţi şi acţionarea în judecată pentru recuperarea debitelor şi penalităţilor aferente.

9.4. În situaţii de forţă majoră precum: incendii, inundaţii, cutremure, război, greve, sabotaje, distrugerea intenţionată a reclamei, cu deteriorarea iremediabilă a reclamei şi care duc la imposibilitatea derulării prezentului contract, părţile vor proceda la suspendarea/încetarea contractului anticipat.

 9.5 Contractul  încetează şi prin apariţia unor prevederi legale sau hotârări de consiliu local care interzic amplasarea de reclame pe stâlpi, panotaj sau alte reglementări care afectează contractul.

          9.6. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, mediere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul şi în legatură cu îndeplinirea contractului. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze la instanţa judecatorească competentă din Municipiul Oradea.

 

                         10. COMUNICĂRILE

 

         10.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

                        

11. DISPOZIŢII FINALE

 

11.1 Prezentul contract conţine _____ pagini plus anexele, a fost încheiat azi_________________în 2  exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

           MEDIA                                                                                                          AGENT                                                                                                                                                                          OTL S.A.                                                                                    

   

            DIRECTOR GENERAL                                                                                   ADMINISTRATOR

             ing.Viorel Mircea POP                                                                           

            

 

          DIRECTOR ECONOMIC                                                                                             

                 ec. Romeo NICA

 

               OFICIUL JURIDIC

                   consilier juridic

 

 

          ŞEF BIROU COMERCIAL

             Vasile  LABANCZ